รู้จักมูลนิธิ

ร่วมสร้างเด็กดี เพื่ออนาคตของประเทศไทย

เด็กน้อยอนาคตของเยาวชน คือ อนาคตของชาติ วันนี้หากเราสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อนาคตที่ดีของประเทศไทยคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินหวัง

 

ปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศไทยซึ่งมีทั้งเด็กยากจน เด็กถูกทอดทิ้งและชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเยาวชนอายุ 12-17 ปีของเรายังขาดโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่อง มีเยาวชนนับแสนคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว การที่ต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งที่สุดแล้วคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมของเรา

 

วันนี้หากเราจะสร้างรากฐานสำคัญให้กับเด็กเหล่านี้ คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการหยิบยื่นโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีความรู้ โอกาสให้เขาได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง โอกาสที่จะได้รับการขัดเกลาด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เขาเหล่านั้นรู้จักคิด ยึดมั่นในคุณความดีและมีวินัยในการดำรงชีวิตที่ดีงาม เพราะสิ่งเหล่านี้คืออาวุธติดตัวอันสำคัญเพื่อเตรียมเขาเหล่านั้นให้เป็นผู้สร้างอนาคตที่ดีแก่ประเทศชาติของเราต่อไป กว่า 20 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้ผลักดันให้เยาวชนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษา ควบคู่ไปกับการขัดเขลาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เราจึงแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกันเรา เพื่อมาร่วมกันสร้างเด็กดีสู่สังคม

 

วันนี้คุณสามารถให้อนาคตแก่เด็กเหล่านั้นได้
โดยร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ผ่านโครงการต่างๆ ของเราดังนี้

 

โครงการส่งน้อเรียนสร้างเด็กดี

โครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ให้มีโอกาสศึกษาต่อหลังได้รับการศึกษาภาคบังคับ มูลนิธิยุวพัฒน์ไม่เพียงให้ทุนการศึกษาแต่จะติดตามดูแลนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่านอกจากความรู้แล้ว เด็กๆ ยังจะได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาที่ท่านสนับสนุนคือการมอบอนาคตให้แก่เด็กๆเหล่านั้น

เด็กน้อย
โครงดารพัฒนาเยาวชน

การค้นพบศักยภาพและความสามารถพิเศษของตนเองนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้จัดโครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ และ โครงการประกวดวรรณกรรม
ยุวพัฒน์ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะและวรรรณกรรมให้แก่เด็กๆ อีกทั้งเรายังเชื่อว่าศิลปะและวรรณกรรมคือเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลาและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี การสนับสนุนจากท่านคือแรงช่วยผลักดันให้เด็กๆ เหล่านั้นได้ค้นพบศักยภาพของเขา 

เด็กเรียนหนังสือ
โครงการพัฒนาครู

โครงการเพื่อการพัฒนาครูต้นแบบที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเด็กดีสู่สังคม
เพราะแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ที่ดีหนึ่งคนสามารถสร้างเด็กดีได้นับร้อย มูลนิธิยุวพัฒน์จึงสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างคุณครูต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยินดีเปิดรับการมีส่วนร่วมจากบุคคลและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายผลการสร้างครูต้นแบบให้มีมากเพียงพอต่อไป

คุณครู

ด้วยแรงแห่งความร่วมมือของทุกๆ คนในสังคม
มูลนิธิยุวพัฒน์เชื่อว่าเด็กๆ ที่ขาดแคลนเหล่านี้จะมีอนาคตที่ดี
และเขาเหล่านั้นจะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีของเราต่อไป

 

 

คณะกรรมการ

 

คุณวิเชียร พงศธร
ประธานกรรมการ

  • ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
  • รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
  • ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
  • รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ
  • กรรมการกำกับทิศทางสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
  • ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
  • ที่ปรึกษามูลนิธิหัวใจอาสา
  • คณะกรรมการอำนวยการโครงการเราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน (Scenario Thailand)     
  • กรรมการกำกับโครงการ Giving Thailand

คุณวิสมัย เกตุทัต
รองประธานกรรมการ

 

คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการและเหรัญญิก
ประธานกรรมการบริหารร้านปันกัน

 


คุณวรรณา คลศรีชัย
กรรมการ

 

คุณสุรเดช บุณยวัฒน
กรรมการ

อาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
กรรมการ

 

รศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์
กรรมการคุณทิพย์ชยา พงศธร
กรรมการ