อยากเป็นนักเรียนทุน


นักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิฯ จะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

 

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสายสามัญ ทุนละ 7,000 บาท/ปี โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยม 6 ทุนการศึกษาสายอาชีพ ทุนละ 14,000 บาท/ปี โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นปวช.3

 

ทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆในบางโอกาสและสถานการณ์ มูลนิธิฯ จะพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนตามความจำเป็น หรือ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค อาทิเช่น

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม สึนามิ)
 • ทุนการศึกษาสายศิลปะ
 • ทุนอุดมศึกษา

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา
 

สายสามัญ ม.1- ม. 6

 • นักเรียนที่จะขอรับทุนสายสามัญจะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น

สายอาชีพ ปวช. 1 – ปวช. 3

 • นักเรียนที่จะขอรับทุนสายอาชีพจะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น

**นักเรียนที่สมัครขอรับทุนสายอาชีพ จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อสายอาชีพจริงๆ เท่านั้น ในกรณีที่นักเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนแล้ว แต่ยืนยันมอบตัวเพื่อเรียนต่อ ม.4 ในปีการศึกษา 2561จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการรับทุนสายอาชีพ

คัดกรองนักเรียนชั้น ป.6 หรือ ม.3  ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีแนวโน้มที่จะไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากความยากจน
 2. ครอบครัวมีรายได้น้อยมาก
 3. สภาพครอบครัวเปราะบาง
 4. ผู้ปกครองมีอาชีพไม่มั่นคง
 5. มีความประพฤติดี

ช่องทางการสมัครรับทุนการศึกษา

 1. กรอกใบสมัครผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ 

 2. ส่งใบสมัครมาที่อีเมล : chewadee.k@ybf.premier.co.th หรือ  thippawan.j@ybf.premier.co.th
 3. ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ :   “มูลนิธิยุวพัฒน์  เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250” *ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากประทับตราหลัง 15 ธันวาคม 2560 ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา*

เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา (ทางออนไลน์)
 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนที่ขอทุน 1 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรต่างด้าวจำนวน 1 ชุด
 4. เรียงความเล่าเรื่องราวชีวิต ตามความเป็นจริงและต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ขอทุนเอง
 5. ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน โดยมีภาพนักเรียนผู้ขอทุนและ/หรือครอบครัวอยู่ในภาพด้วย
 6. ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน
 7. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

       - ชั้น ป. 5  (เทอม 1 และ 2)  ► สำหรับนักเรียนที่อยู่ชั้น ป.6

       - ชั้น ม. 2  (เทอม 1 และ 2)  ► สำหรับนักเรียนที่อยู่ชั้น ม.3  

เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา (ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล)
 

 1. ใบสมัครขอรับทุนปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ชุดพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรต่างด้าวจำนวน 1 ชุด
 4. เรียงความเล่าเรื่องราวชีวิต ตามความเป็นจริงและต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ขอทุนเอง
 5. ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน
 6. ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน
 7. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

       - ชั้น ป. 5  (เทอม 1 และ 2) ► สำหรับนักเรียนที่อยู่ชั้น ป.6     

       - ชั้น ม. 2  (เทอม 1 และ 2) ► สำหรับนักเรียนที่อยู่ชั้น ม.3

   

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2560          เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
 • ธันวาคม 2560 ถึง มกราคม 2561          คัดเลือกนักเรียนทุน
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561                             ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา
 • 15 กุมภาพันธ์  ถึง 15 กรกฎาคม 2561          นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกยืนยันขอรับทุน โดยส่งเอกสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์สมัครทุนออนไลน์ ดังนี้

 

เอกสารยืนยันการรับทุนการศึกษา

 1. ใบมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับผู้ได้รับทุนสายสามัญ)
 2. ใบมอบตัวเข้าเรียนชั้น ปวช. 1 (สำหรับผู้ได้รับทุนสายอาชีพ)
 3. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ที่มีชื่อนักเรียนเป็นเจ้าของบัญชี
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน ในระดับชั้น ม.1(สำหรับผู้ได้รับทุนสายสามัญ  )  และ  ปวช.1(สำหรับผู้ได้รับทุนสายอาชีพ)   


เมื่อได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนแล้ว นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง
เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง

 • ส่งใบรายงานผลการเรียน หรือ ใบ ปพ.1 ของทุกภาคเรียนมาที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ถ่ายรูปส่งทาง Facebook / Line@ ID : OCZ4190L หรือ ไปรษณีย์ ทันทีที่นักเรียนทราบผลการเรียน
 • เมื่อนักเรียนเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้แจ้งมูลนิธิฯ ทราบทันที
 • เมื่อย้ายโรงเรียน ให้ e-mail หรือ เขียนจดหมายแจ้งชื่อโรงเรียน เบอร์โทรโรงเรียน ชื่อครูประจำชั้น/ครูแนะแนว เบอร์มือถือของครูประจำชั้น/ครูแนะแนว มาให้มูลนิธิฯ ทราบทันที
 • เมื่อย้ายบ้าน ให้ e-mail หรือ เขียนจดหมายแจ้งที่อยู่และเบอร์โทร.ติดต่อใหม่ มาให้มูลนิธิฯ ทราบทันที
 • เขียนจดหมายมาที่มูลนิธิฯ เดือนละหนึ่งฉบับ หรือ อย่างน้อย 2-3 ฉบับ/ภาคเรียน เพื่อพูดคุยกับพี่ๆ ถึงชีวิตประจำวันของน้องๆ

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : หลังจากส่งเอกสารยืนยันการขอรับทุนมาที่มูลนิธิยุวพัฒน์ แล้วต้องทำอย่างไรต่อ ?
คำตอบ : หลังจากส่งเอกสารประมาณ 3-5 วัน ให้นักเรียนทุนอีเมลหรือโทรติดต่อมาที่มูลนิธิฯ เพื่อตรวจสอบว่ามูลนิธิฯ ได้รับเอกสารของนักเรียนทุนหรือไม่

คำถาม : มูลนิธิจะโอนทุนในนักเรียนทุนเมื่อไหร่ ?
คำตอบ: เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับเอกสารทุกอย่างครบถ้วนจากนักเรียนทุน มูลนิธิฯ จะโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีของนักเรียนทุน โดยจะโอนเงินให้นักเรียนทุนสายสามัญภาคเรียนละ 3,500 บาท และนักเรียนทุนสายอาชีพภาคเรียนละ 7,000 บาท

 • สำหรับภาคเรียนที่ 1 หากนักเรียนส่งเอกสารครบ จะได้รับทุนการศึกษาภายในเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม (ตามปฏิทินโอนทุน)
 • สำหรับภาคเรียนที่ 2 หากนักเรียนส่งเอกสารครบ จะได้รับทุนการศึกษาภายในเดือน ตุลาคม – มกราคม (ตามปฏิทินโอนทุน)

คำถาม : ทำไมนักเรียนทุนต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้มูลนิธิทราบ ?

คำตอบ: เมื่อมูลนิธิโอนเงินทุนการศึกษาแล้วจะส่งข้อความแจ้งนักเรียนทุนว่ามูลนิธิได้โอนเงินทุนการศึกษาให้แล้ว และใช้สำหรับการแจ้งข่าวสารอื่นๆ ของมูลนิธิให้นักเรียนทุนทราบ

คำถาม : จะรู้ได้อย่างไรว่ามูลนิธิโอนทุนให้แล้ว ?
คำตอบ: นักเรียนทุนสามารถเช็ครายชื่อได้จากประกาศการโอนเงินทุนการศึกษาแต่ละงวดในเว็บไซด์ จากหัวข้อ ‘ข่าวสารและกิจกรรม’ ใน www.yuvabadhanafoundation.org โดยนักเรียนจะต้องจำรหัสนักเรียนทุนของตนเองได้เพื่อการตรวจสอบรายชื่อ

คำถาม: ทำอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาทุกเทอม ?
คำตอบ : นักเรียนทุนจะต้องส่งใบเกรด ที่ทางสถานศึกษาออกให้ทุกเทอม โดยส่งมาที่มูลนิธิฯ ทันทีที่เกรดออก

คำถาม: ถ้าไม่ส่งใบเกรด จะเกิดอะไรขึ้น ?
คำตอบ : มูลนิธิฯ จะระงับการโอนทุนการศึกษาของนักเรียนในภาคเรียนถัดไป จนกว่านักเรียนจะส่งใบเกรดของภาคเรียนล่าสุดมาให้ และหากสิ้นสุดภาคเรียนนั้นๆ แล้ว นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาย้อนหลัง
*** ทั้งนี้ นักเรียนยังสามารถรับทุนการศึกษาของภาคเรียนถัดไปได้หากนักเรียนส่งผลการเรียนของภาคเรียนล่าสุดมาให้มูลนิธิฯ

คำถาม: หลังจากส่งใบเกรดมาแล้วต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ : หลังจากส่งเอกสารประมาณ 3-5 วัน ให้นักเรียนทุนอีเมลหรือโทรติดต่อมาที่มูลนิธิฯ เพื่อตรวจสอบว่ามูลนิธิฯ ได้รับผลการเรียนของนักเรียนทุนหรือไม่

คำถาม : สามารถส่งเอกสารมาช่องทางใดได้บ้าง ?
คำตอบ : นักเรียนทุนสามารถส่งเอกสารตามช่องทางดังนี้ (ให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการส่งเอกสาร)

คำถาม: นักเรียนทุนจะได้รับทุนจนถึงเมื่อไหร่ ?
คำตอบ: นักเรียนทุน จะได้รับทุนจนเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช.3) และทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ติดตัวนักเรียนไปทุกที่ไม่ว่านักเรียนจะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนไหนก็ตาม โดยเมื่อมีการย้ายโรงเรียน นักเรียนจะต้องแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบโดยเร็วเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับทุนการศึกษาของนักเรียนเอง

คำถาม: นักเรียนทุนจะสิ้นสถานภาพการเป็นนักเรียนทุนเมื่อใด ?
คำตอบ:

 • เมื่อนักเรียนลาออกจากโรงเรียนและไม่เรียนหนังสืออีกต่อไป
 • เมื่อนักเรียนทุนได้รับทุนจากหน่วยงานอื่น และนักเรียนเลือกที่จะรับทุนจากองค์กรนั้นๆ
 • เมื่อนักเรียนทุนเลือกเรียนต่อในสถานศึกษาเอกชน หรือ สถานศึกษาที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
 • เมื่อนักเรียนทุนหยุดเขียนจดหมายถึงมูลนิธิฯ นานกว่า 6 เดือน และมูลนิธิฯ ไม่สามารถติดต่อนักเรียนได้