โครงการที่ร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อเป็นกลไกขยายผลและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

  • ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
  • มูลนิธิเพื่อ "คนไทย" จัดตั้งขึ้น เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เกิดความตระหนัก เข้าใจ และ มีส่วนร่วมในการลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างปัจจัยที่มีผลในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทย
  • เดอะ เรนโบว์ รูม ก่อตั้งขึ้นจากความรักของ พ่อแม่ และครอบครัว ที่จะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลและความเข้าใจในด้านบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ที่ไม่แสวงหากำไร
  • มูลนิธิเอ็นไลฟ จัดตั้งคือเพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยมีภาระกิจหลักคือการส่งเสริมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนการจัดการพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  • หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2553 โดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
  • มูลนิธิยุวรักษ์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของเด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาส