โครงการ ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี


ข้อมูลทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ เริ่มมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดโอกาสทั่วประเทศไทย มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนเพื่อได้เรียนต่อตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จนจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (สายสามัญ)  และปวช 1 ถึง ปวช 3 (สายอาชีพ)  ณ ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนทุนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่าแล้วกว่า 3,000 คน
จากการสอบถามนักเรียนทุนที่สิ้นสุดการรับทุนแล้ว 135 คน พบว่า 68.9% ได้เรียนต่อจนจบชั้นปริญญาตรี และ 18.5%% ได้เรียนต่อจนจบ ปวส.

 

ประเภททุนการศึกษา  

ทุนการศึกษาสายสามัญ

เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมละ 3,500 บาท หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท

ทุนการศึกษาสายอาชีพ

เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดโอกาสได้ศึกษาต่อใน ระดับชั้น ปวช 1 จนถึง ปวช 3 เทอมละ 7,000 บาท หรือเท่ากับปีละ 14,000 บาท

ทุนการศึกษาพิเศษ

เป็นทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามวาระหรือโอกาส และความจำเป็นต่างๆ อาทิ เช่น

  • ทุนการศึกษาเนื่องจากภัยพิบัติธรรมชาติ
  • ทุนการศึกษาสายศิลปะ
  • ทุนอุดมศึกษา

 

การคัดเลือกนักเรียนทุน

ในแต่ละปี มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนผ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และ มัธยมศึกษา 42 เขต  ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในกลุ่มและช่วยคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งมายังมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนทุนในรอบสุดท้าย ทั้งนี้จะพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว และเรื่องราวชีวิตของนักเรียน

การดูแลนักเรียนทุน

ตลอดการเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ นักเรียนทุนจะได้รับการดูแลและปลูกฝังคุณธรรมจากมูลนิธิฯ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ เขียนจดหมายโต้ตอบ โทรศัพท์พูดคุย เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนและครูผู้ดูแล รวมทั้งได้รับยุวพัฒน์สาส์นเป็นประจำทุก 3 เดือน

 

เยี่ยมนักเรียนทุน

 

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างเด็กดีสู่สังคม

สามารถร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อการขยายผล ได้ดังนี้

  • จัดตั้งกองทุนการศึกษาแบบยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ โดยใช้มูลนิธิฯ เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
  • จัดกิจกรรมระดมทุนประจำปีภายในองค์กร ตามโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเด็ก วันเปิดเทอม วันปีใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส
  • สนับสนุนการจัดทำยุวพัฒน์สาส์น วารสารเล่มเล็ก รายไตรมาส เพื่อการพัฒนาความรู้รอบตัว ทักษะชีวิต และการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส